Içeri gir Agza bol


Ýüklemeler (95)

Kimler saýtda (
17 / 71)

Agzalar (1914 / +4)

Pikirler (3080 / +900)

Saýt dükany
7 (+1)

Suratlar (61 / 1091 / 
+129)

Toparlar (0)

Forum (3268 / 24755)
]

Bloglar (124/
+2)
Soňky suratlar
Mowzuklar

©Annagurban Annagurbanow 《Aglama Gyz》


©Annagurban Annagurbanow 《Aglama Gyz》 ... Deñ duşlarym durmuş gurdylar diyip Gynanyp aglama açylar bagtyñ Gaharlanma nämeka kemim diyip Kemsinip aglama açylar bagtyñ *** "Meniñ deñ-duşlarmyñ başy öýmeli, "Diýip kemsinmäñi indi goýmaly, Allañ ýazanyna kaýyl bolmaly, Gyýylyp aglama açylar bagtyñ. dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Annagurban (Düýn, 23:19)

ÝABY FAMILÝALY


Ýaby familiýaly Işinden meýletin çykan general-maýor Buldeýewiň dişi agyrýardy. Ol agzyny arak we konýak bilen çaýkap, agyrýan dişine müşdegiň gurumyny, ajy, arçanyň sakgyjy, nebit ýaly maddalary basyp, ýüzüne hem ýod çalyp, soňam gulaklaryny spirtli pagta bilen dykýar ekeni. Ýöne, şonda-da, bul dowamy…
Edebiýat | Hekaýalar
Luliana (Düýn, 22:32)

Bagta isleg


Sen bagta ullakan çakylyk ugrat Ol kiçijek bolyp gelsede bolýar Gelmesede şükür etjek ýene men Kä kişi ony hiç görmänem ölýär Sen bagta ullakan süýjülik ugrat Ol kiçiräk jogap bersede bolýar Çünki şoldyr gönenjegim, doýjagym Artyk düşse mesirgäris, kim bilýär Uly çakylyga kicelip gelsin Uly süjüli dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi Dünyasi
siosiam (Düýn, 23:17)

KÖRÜŇ ÝOLY...


Körüň ýoly Ony Tejende gördüm. Dürli reňkli mata bölekleri biri-birine düwlüp, hajathana çenli çekilipdir. Bir bada munuň nämä gerekdigine düşünmän, düşünjegem bolman öý eýesinden: "Bu näme-aý?" diýip morta soradym. Ol müýnli ýaly "Kakamyň gözi görenok" diýdi. Körlügiň ýa-da kör kakaly bolmagyň näm dowamy…
Edebiýat | Gyzykly wakalar
Luliana (Bu gün, 02:51)

Durmusy uytgetjek sozler....


1.Zehin sizi A nokatdan B nokada cenli elter,hyýal guyji islan yernize.(Albert Einisteyin) 2.Her hili yagday bolsada oylenin,eger gowy zenan dussa ol seni bagtly eder,erbedi dussa filesof.(Sokrat) 3.Adam bolmagy basarmak hem sungatdyr.(Nowalis) 4.Dymmaklyk akyllylygy anlatmayar,emma akmaklygyn velin dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
matematik (Bu gün, 00:10)

Logiki soraglar


Salam Ýürekdeşler!!!Ine Men size täze logiki soraglary düzüp çykdym.Sorag menden jogap sizden.Başladyk: 1)Õñki agşam Myrat 17 ýaşyndady.Indiki ýyl ol 20 ýaşar bu nädip bolar? 2)Bir Šafýor ýola çykypdyr.Ýõne ýanynda dokumentlerini õýde galdyrypdyr.Ýolda bir taraplaýyn ýol Znak(Belgi) çykypdyr.Şondad dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
M.H.S (Bu gün, 05:19)

Sáhra çykanda.


Owadan sáhra! Seniñ eśiretli, sapaly, hośboÿ ysly durkuñdan heÿ-de bir doÿma barmyka?! Gûlśenli, gûlzarly, sabyrly sáhra! Saña edil śu mahal iñ máhriban adamlarym bolan kakam, doganym bilen geldim. Gelmek barada mesele ÿok. Geldim, gelerler, geljekler. Ÿône gitmeli pursat hallan atyp gelende seniñ b dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
@c (Düýn, 17:44)

Hommadyñ gyzy


Hommadyň gyzy Hommadyň gyzy Bägül şeýle bir gyz bolup ýetişdi, ony görmäge göz gerekdi, synlamaga gaýrat. Ol Bägül diýseň bägüldi. Onuň gabadyndan gyza nazar salman geçýän ýokdy. «Perileriň görkem Hommadyň gyzy Bägüliňkiçe ýa bolandyr, ýa bolan däldir» diýşip, gyz babatda gürrüň çykan ýerde aýdýard dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
siosiam (Düýn, 19:10)

öte söýgi


Öte söýgi Gurbanjemala oba arasynda-da, mekdepde-de hemmeler Guba diýerdiler. Onuň hakyky adyny ýekeje adam dogry tutýardy. Ol Gurbanjemalyň klasdaşy Allamyrat. Ilkibadalar muňa hiç kim ünsem berenokdy. Üns berere esasam ýokdy. Her kimiň öz bolşy bolýar. Kimler sähelçe zadyňaňsat tarapyny gözleýär, dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
siosiam (Düýn, 19:13)

Özgeren çagalar.


Gijan tümlüginde,yumşak düşekde, Çaga uklap yatyr dünyani duyman, Yanajygy gyzarypdyr enayy, Uklanyñda uklaysañ çaga yaly. Posalajyk yüzi gardan arassa, Çaga yaly päk zat yokdur dünyade, Yöne,ulalanda şol çagalara, Birzatlar-a bolyar,şol balalara... Yürekleri garalayyar käsiniñ, Zalym ynsanlara dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Shapak_A (Düýn, 17:17)

KÜŞTDEPDI (türkmen milli tansy)


Küştdepdi — ýaşlyk joşgunynyň, owadanlygyň, çalt we çeýe hereketiň tansy. Şonuň üçin hem ol köplenç ýaşlar tarapyndan ýerine ýetirilýär. Ýöne käwagt oňa özleriniň şatlygy we joşgunlary bilen ýaşlardan birjik-de kem oturmaýan ýaşuly ýaşdaky adamlar hem goşulyşýarlar. Tans ýaşlaryň we gyzlaryň hoş lab dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
ГДЕ ТЫ ГДЕ Я ? (Düýn, 17:26)

Söýiñ birek-biregi


Çyn söýgi dert bermeýär Ol söýgi derman jana Hak söýgi Hak-dan peşgeş Pygly düzüg ynsana Bagt nämekä diýdiler Bagt señ erkin senligiñ Bar ýeriñde artyk däl Ýok ýeriñde kemligiñ Durmuş näme diýdiler Bu ýalñyz däl ýaşamak Bir ömürde bir gün däl Bir günde kän ýaşamak Ömür kime bir pursat Kime müñler dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi Dünyasi
siosiam (Düýn, 18:34)

Bugün bolsa kirpiler barada gyzykly maglumatlar


Salam hormatly joralar, uyalar, doganlar, dostlar. Haýwanat dünýäsi gaty giň we geňdir. Geçen sanlarymyzda maymynlar, yylanlar barada tanyş bolupdyk. A bu gün bolsa KİRPİLER barada gyzykly maglumatlary bilen tanyş bolarys. IMG 1 – Ýaýr dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
-tmcute- (Düýn, 14:39)

Şolardyr öýtýän


Söýülip görmedik söýip görsegem Söýüşip görmedik soýip ýörsegem Elem çekäýmedik nebir ýaşlygy Gury hyýallara gurban bersegem Söz atman durmadyk söýenimize Bize göwni ýetmez olaryñ diýip Söz atmadyk, bir gün, men hökman bir gün Köpiñ söýgüsinde bolaryn diýip Ýüz gez sag bol aýtýan bizi sylana Sylam dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
siosiam (Düýn, 00:38)

Has dogrysyn saýlañ özüñiz üçin


Has Dogrysyn Saýlañ Özüñiz üçin!. Maña ýaman diýiñ, ýaramaz diýiñ, Ýöne, haýyş etýän ýalandan öwmäñ, Ýa men ýagşy bolsam öwgä mynasyp, Bahyllyk ýüzünden göwnime degmäñ, Meni tapmarsyñyz meniñ dilimden, Hajyk-hujuk edip içimi köwmäñ! Göwnüñiz menden pes, ýa beýik bolsa, Ömrüñiz ötýänçä ýanyma gelmä dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
siosiam (22.04.2018 / 23:25)

Paýhas dùrdànelerinden kàbiri 4


Eger dunyade erbet adamlar bolmadyk bolsady onda okde aklawcylar doremezdi Iñ gowy kanun hemme zady dashky dunyasine gora dal de icki dunyasine gora kabul etmekdir. Ahli erbet zatlar bilmedikden bashlanyar Kyncylyklar-adamy onunde goyan maksadyndan el cekmage mejbur edyan elhenc zatdyr Pikirlenm dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Ter stegen (Düýn, 08:16)

sag bol


Juda kän lezzetden mahrum edensiñ Juda kyn günümde taşlap gidensiñ Ýöne, sag bol aýtýan ýeke zat üçin Biraz köp bilmegi öwreden sensiñ (iñ gysga goşgym) By SöSäM {A.S.K} dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
siosiam (Düýn, 11:31)

Maýyp ýigide aşyk bolan gyz (Hekaýa)


Hekaýa: Jemleýji bölüm Ýazar: Mylaýym Goşgy setirleri: Döwletnazar Işangulyyew Wepa bilen Sadap Tawus heniz çagaka özleri ýaly maşgala bilen guda bolmaklaryny arzuw edip ýördüler. Tawusyñ bolup ýörüşini ýaşlygyñ ýelgini diýip düşündiler-de, Sadap dagy gudaçylyga gatnap ýören Baýramlaryñ sözüni al dowamy…
Edebiýat | Hekaýalar
Aşyk Gurban (Düýn, 11:09)

Açyk gapylar güni


Salam, hormatly agzalar! Bu gün açyk gapylar güni, mowzugyň azajyk giçrak açylany üçin bagyşlarsyňyzda Bu mowzugyň üsti bilen, biz, agzalar bilen aragatnaşygy ,aç açan gürrüňdeşlik we sorag jogap hokminde pikir alşyp bileris Bu mowzuk diňe aç açan pikir alyşmak üçin açylandyr Siz mowzugyň teswirinde dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Akapella (Düýn, 15:51)

Okasa boljak ozä.


Kristofer Fraýn örän zehinli, seýrek talantly adam ekeni. Ol döwrüniň ylym-bilim deňzinde gulaçlap ýüzüpdir, gaty köp ugurlardan ussatlyk bilen baş çykarypdyr. Esasanam, astronomiýa, asman-pelek ylymlary, matematika, geometriýa ugurlaryndan zehinli ekeni. Günleriň birinde We dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
matematik (Düýn, 00:09)

Forum Map
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Erkin mowzuklar (3)
Erkin mowzuklar (4)
Erkin mowzuklar (5)
Erkin mowzuklar (6)
Erkin mowzuklar (7)
Degişmeler älemi
Tanyşlyk
Gutlaglar
Agzalar bilen sohbetdeslik
Dunya tazelikleri
Saýt hakynda
Saýt täzelikleri
Ýerli täzelikler
Kitaphana (1)
Kitaphana (2)
Goşgular dunyasi (1)
Goşgular dunyasi (2)
Goşgular dunyasi (3)
Goşgular dunyasi (4)
Goşgular dunyasi (5)
Goşgular dunyasi (6)
Goşgular dunyasi (7)
Goşgular dunyasi (8)
Sport älemi
Saglyk
Aşhana syrlary
Biznes we telekeçilik
Türkmen kinosy
Dünya kinosy
Türkmen aydym sungaty
Dunya aydym sungaty
Programmirleme dilleri
Saýt doretmekde komek
Internetde pul işle
Pully hyzmat we teklipler
Kompýuter(Hardware)
Kompýuter(software)
Taze tehnologiyalar
Awto älem
Talyp we mugallymlar
Daşary ýurt dilleri
Takyk we tebigy ylymlar
Umumy sapaklar
Ussahana
Telefon görnüşleri
Mobil operatorlar
Söýgi Dünyasi
Hekaýalar (1)
Hekaýalar (2)
Gyzykly wakalar
Şahyrlar biografiýasy
Kömek gerek
Rowaýatlar
Syýahat
Moda ( Gelin gyzlar ucin)
Moda (Erkekler ucin )

Library Map
tesst

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Täze Türkmen Portaly
Design by Aly_Ilamanow
Statok.net